„Czerwone oko” to statystycznie najczęstsza przy-czyna zgłaszania się pacjentów do okulisty. Za-czerwienienie oka samo w sobie nie jest chorobą, a jedynie objawem stanu zapalnego, który może występować w oku z różnych powodów.Niektóre ze stanów chorobowych oka, z objawem w postaci zaczerwienienia w ymagają pilnej kon-sultacji okulistycznej, inne mogą być ocenione przez lekarza w czasie 1-2 dni.

1.JAKIE SĄ PRZYCZYNY „CZERWONEGO OKA”?

Zapalenie spojówek:

» infekcyjne (wywoływane przez bakterie, wirusy, chlamydie, pasożyty),

» chemiczne, w wyniku dostania się do oka różnego rodzaju substancji chemicznych, w tym stosowanie niektórych leków, np. przeciwjaskrowych, kropli z konserwantami, itp.,

» fizyczne, oddziaływanie promieniowania jonizujące-go (radioterapia), promieniowania ultrafioletowego (solaria) i termicznego (oparzenia),

» alergiczne, sezonowe wiosenne zapalenia spojówek,

» przewlekłe zapalenia spojówek w średnim i ciężkim zespole suchego oka,

» w przebiegu chorób ogólnych i związanych z nimi zaburzeń często łączących wiele z wyżej wymienio-nych przyczyn, np. alergia ogólnoustrojowa, nadci-śnienie tętnicze, cukrzyca, choroby reumatyczne),

» ciężkie zapalenia spojówek w chorobach autoimmu-nologicznych dotyczących spojówek np. pemfigoid bliznowaciejący.

Choroby powiek:

» podwinięcie lub odwinięcie powieki,

» nieprawidłowy wzrost rzęs,

» jęczmień, gradówka lub inne zapalenie gruczołów występujących w powiekach,

» nieprawidłowe ustawienie powiek i często związana z tym niedomykalność powiek,

» pasożyty mieszków rzęsowych np. nużyca (demodekoza).

Choroby rogówki:

» zapalenia, które prowadzą do infekcyjnego owrzodzenia rogówki (bakteryjne, wirusowe, pierwotniakowe lub grzybicze) lub nieinfekcyjnego np. neurotroficznego owrzodzenia rogówki,

» zespół nawracających ubytków nabłonka (po wcze-śniejszym urazie np. zadrapanie rogówki paznok-ciem, grzebieniem, tuszem do rzęs itp.),

» nieprawidłowe nawilżanie rogówki związane z za-burzeniami unerwienia rogówki lub w wyniku prze-wlekłych chorób współistniejących np. ciężki zespół suchego oka,

» alergiczne zapalenia rogówki i spojówki,

» niedotlenienie rogówki w przypadku powikłań związanych z noszeniem soczewek kontaktowych.

Ostry atak jaskry, czyli ostre zamknięcie kąta przeasączania

Choroby tęczówki:


» zapalenie tęczówki i/lub ciała rzęskowego,

» zapalenie bakteryjne wnętrza gałki ocznej tzw. endoftalmit.

Choroby oczodołu:

» zapalenie tkanek oczodołu,
» choroba Graves-Basedowa,
» guzy oczodołu,
» chłoniaki,
» przetoka tętniczo-jamista.Choroby nadtwardówki i twardówki (zapalenia)

Niektóre schorzenia neurologiczne:

» migreny,
» klasterowe bóle głowy.

Urazy oczu:

» niedotlenienie rogówki w przypadku powikłań związanych z noszeniem soczewek kontaktowych.

2. CO OCENIAJĄ OKULIŚCI U PACJENTÓW Z „CZERWONYM OKIEM”?

Ostrość widzenia (każde pogorszenie widzenia jest wskazaniem do pilnej konsultacji okulistycznej):

»nagłe, znaczne pogorszenie widzenia: ostry napad jaskry, urazy, zapalenia chemiczne, zapalenie tęczów-ki, zapalenie wnętrza gałki ocznej,
»widzenie tęczowych kół na źródłach światła – zwy-kle ostre zamknięcie kąta przesączania – w ostrym ataku jaskry,
»światłowstręt – ogromny dyskomfort przy patrzeniu na światło, niepozwalający otworzyć oczu – ciało obce rogówki, urazy i zapalenia rogówki, zapalenia spojówek, nawracające nietrzymanie nabłonka, za-palenie tęczówki lub twardówki.

Zaczerwienienie (może mieć różny wygląd w zależno-ści od przyczyny powstania):

»powierzchowne – zwykle miernie nasilone, inten-sywniejsze od obwodu lub wręcz widoczne po od-ciągnięciu dolnej lub górnej powieki (zwykle obser-wowane w zapaleniu spojówek),
»mieszane lub głębokie, przybiera sinawą barwę, czę-sto występuje okrężnie wokół rogówki lub zajmuje jeden lub kilka sektorów oka; towarzyszy najczęściej zapaleniu tęczówki, twardówki czy nadtwardówki,
»jednolity żywoczerwony, z nieco uniesioną spojówką – związany z wylewem krwi pod spojówkę.

Wydzielinę w worku spojówkowym:

»gęsta, zlepiająca rzęsy i utrudniająca otwarcie oka w ydzielina ropna, charakterystyczna w infekcji bak-teryjnej,
»śluzowa, lepka i ciągnąca się – bardzo często towa-rzysząca alergicznym zapaleniom oczu,
»wodnista (surowicza) – występuje w wirusowym za-paleniu spojówek, przy obecności ciała obcego worka spojówkowego lub rogówki, w erozji rogówki.


Odczucia bólowe:

»ostry ból, często z niemożnością otwarcia oka – ura-zy, w tym ciała obce, „ostry atak jaskry” (tutaj często towarzyszy ból głowy promieniujący do skroni, oczo-dołu, mogą wystąpić nudności),
»umiarkowana bolesność oka, tzw. dyskomfort – in-fekcje, zespół suchego oka,
»swędzenie oczu – zwykle towarzyszy alergicznemu zapaleniu spojówek,
»pieczenie nasilające się w ciągu dnia, uczucie piasku pod powiekami, poruszającego się ciała obcego – za-burzenie nawilżania oka, zespół suchego oka z/lub bez zapalenia brzegów powiek czy niewydolności gruczołów znajdujących się w powiece (gr. Meibo-ma),
»bóle głowy towarzyszące zaczerwienieniu gałki ocznej – „ostry atak jaskry”, klasterowe bóle głowy, zapalenie błony naczyniowej.

3.KIEDY PACJENT Z CZERWONYM OKIEM POWINIEN UDAĆ SIĘ DO OKULISTY?

Stany zapalne objawiające się w postaci „czerwonego oka” wymagają konsultacji okulistycznej, jednak nie zawsze nat ychmiastowej.

Do stanów tzw. pilnych (konsultacje jeszcze tego sa-mego dnia, często w trybie ostrego dyżuru) należą stany zaczerwienienia oka z towarzyszącymi mu objawami:

»nagłe pogorszenie lub utrata widzenia,
»nagły wytrzeszcz,
»nagłe w ystąpienie podwójnego widzenia,
»obecność tęczowych kół na źródłach światła, towa-rzyszące twardej gałce ocznej (wyczuwalne palcami przez powiekę oko „twarde jak kamień”),
»stany po urazach,
»sinawe komponenta zaczerwienienia często z bólem oka i/lub głow y, pogorszeniem widzenia,
»zaczerwienienie i cechy zakażenia oka/oczu u osób noszących soczewki kontaktowe.

„Czerwone oko” u pacjentów, u których konsultacja może odbyć się za 1-2 dni:

»zaczerwienienie powierzchowne, często z wydzieliną (zwykle zapalenie spojówek),
»jasnoczerwone, jednolite zaczerwienienie spojówki, często sektorowe – w ylew podspojówkow y,
»z towarzyszącym uczuciem dyskomfortu nasilającym się w ciągu dnia, po dłuższym oglądaniu telewizji czy pracy przy komputerze – zespół suchego oka,
»zapalenie powiek.

4.JAKIE DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE MOŻEMY WDROŻYĆ, DO CZASU KONSULTACJI OKULISTYCZNEJ?

» unikanie kontaktu z kurzem, pyłem i czynnikami alergizującymi,
» rezygnacja z noszenia soczewek kontaktowych do czasu w yleczenia,
» stosowanie zimnych okładów na oczy,
» używanie łagodnych kosmetyków do mycia twarzy,
» unikanie dotykania podrażnionego oka, drapania, tarcia „czerwonego oka”,
» częste mycie dłoni,
» w okresie „ostrych objawów” – nie stosowanie wspól-nie z innymi domownikami tych samych kropli, ma-ści do oczu, ręczników, pościeli,
» unikanie stosowania makijażu w czasie infekcji oka,
» właściwe przechowywanie i pielęgnacja soczewek konta ktow ych

5.KIEDY „CZERWONE OKO” BARDZIEJ NIEPOKOI PACJENTA, A MNIEJ OKULISTĘ?

Jednym z takich schorzeń jest wylew podspojówkowy – kiedy krew wylewa się pod spojówkę. Oko jest wów-czas jednolicie intensywnie czerwone, czasami z lekko uniesioną spojówką, bez pogorszenia widzenia, bezbole-sne (niekiedy pacjenci zgłaszają w ystępujące wcześniej ukłucie w tym oku). Taki wylew potrafi wyglądać na-prawdę niepokojąco i mocno „straszy” pacjenta. Krew wylewa się w wyniku pęknięcia naczynka spojów-ki, zwykle w wyniku wzrostu ciśnienia tętniczego krwi, w w yniku pęknięcia naczynia zmienionego miażdżyco-wo lub w wyniku drobnego urazu np. przez potarcie oka czasami w czasie snu. Objaw bardzo niepokoi pacjenta, mniej okulistę, ponieważ nie jest niebezpieczny dla oka. Najczęściej jest to objaw nieprawidłowości ogólnoustro-jowych. To swego rodzaju „oczny alarm”, bo pacjent często nie ma świadomości występowania u niego ja-kichkolwiek nieprawidłowości zdrowotnych i to okuli-sta jako pierwszy zleci konsultację internistyczną, która może doprowadzić do szybkiego wykrycia takich cho-rób, jak nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, miażdżycę, za-burzenia krzepliwości krwi. Zawsze lepiej, kiedy wzrost ciśnienia spowoduje wylew krwi pod spojówkę niż np. do ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgu. Taki „oczny alarm” czasami ratuje pacjentowi życie!
Niemniej w ogromnej większości jest wynikiem rozsz-czelnienia naczynia w wyniku przypadkowego niewiel-kiego urazu. Przez okres wylewu krwi do spojówki, oko jest miejscowo osłabione i może wymagać kropli prze-ciwzapalnych, ale zwykle wylew krwi podspojówkowy wchłania się samoistnie w przeciągu kilku dni.

Źródło: http://centrummedyczneorbita.pl/