Zespół suchego oka (ZSO)

ZSO jest obecnie jedną z najczęstszych przyczyn zgłaszania się chorych do gabinetów okulistycz-nych. Nie jest to pojedyncza jednostka chorobowa, ale zespół objawów spowodowanych wysychaniem spojówki i rogówki. Wysychanie to może być wy-nikiem nieprawidłowego składu łez i/lub ich nie-dostatecznego w ydzielania. Tak zdefiniowany zespół suchego oka jest pojęciem obejmującym również niedawno wyizolowane zespoły, takie jak: cyfrowe zmęczenie oczu, syndrom widzenia komputerowego, czy choroba powierzchni gałki ocznej.


1.KIEDY MOŻEMY ROZPOZNAĆ ZESPÓŁ SUCHEGO OKA?

Zespół suchego oka (ZSO) według definicji raportu DEWS II (Subcommittee of the International Dry Eye WorkShop) jest wieloczynnikową chorobą powierzchni oka, charakteryzującą się utratą homeostazy filmu łzo-wego z towarzyszącymi objawami ocznymi, w etiologii której istotną rolę odgrywają takie czynniki, jak niesta-bilność i hiperosmolarność filmu łzowego, stan zapalny powierzchni oka i uszkodzenie jego struktur oraz nie-prawidłowe zmiany neurosensoryczne.Jeżeli objawy zgłaszane przez pacjenta, badanie po-wierzchni gałki ocznej, testy diagnostyczne potwierdzą zaburzenia związane z niedostatecznym nawilżeniem gałki ocznej, rozpoznajemy zespół suchego oka.


2.CZY TO PRAWDA, ŻE ZSO WYSTĘPUJE OBECNIE BARDZO CZĘSTO?

Tak. Szacuje się, że częstość występowania choroby su-chego oka wynosi od 7-35%, w zależności od zastoso-wanych kryteriów diagnostycznych i badanej populacji. Oznacza to, że średnio na 10 przyjmowanych przez nas pacjentów u 3 z nich będziemy obserwowali objawy ZSO.


3.JAKIE OBJAWY SĄ CHARAKTERYSTYCZNE DLA ZSO?

Objawy, które dominują u pacjentów z ZSO to suchość, pieczenie, zamazane widzenie, zaczerwienie spojówek i obrzęk powiek. Natężenie tych objawów jest różne w zależności od zaawansowania choroby. Natomiast wie-lu pacjentów podkreśla, że nawet ich niewielkie nasilenie jest bardzo dokuczliwe. Jest to spowodowane ciągłym trwaniem wyżej wymienionych objawów. Chorzy budzą się z uczuciem ciała obcego pod powiekami, zaczynają dzień od cierpienia i frustracji. To jak jakby każdego dnia dmuchnąć w zmielony pieprz przy otwartych oczach, któ-ry dostaje się w nasze spojówki. Ból, pieczenie, zaczerwie-nienie, obrzęk i zamazane widzenie to codzienna udręka pacjenta z ZSO

Źródło: http://centrummedyczneorbita.pl/