• Delivery

 • 7. Realizacja zamówień

 

 1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych Towarów do Klienta.
 2. Klient określa miejsce dostawy w formularzu Zamówienia.
 3. Zamówienia będą realizowane w terminie 1- 4 dni roboczych od daty zaakceptowania Zamówienia. Dostawy Zamówień realizowane będą w dni robocze, rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 4. Dostawa realizowana jest na terenie Polski przez firmę kurierską GLS/DHL oraz przez Pocztę Polską.
 5. DG GROUPdostarcza Towary Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci faktury VAT.
 6. Po wydaniu Towarów przez firmę realizująca dostawę Klient powinien sprawdzić, czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w transporcie oraz czy wydany Towar jest zgodny z Zamówieniem. 
 7. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń klient lub osoba upoważniona potwierdza własnoręcznym podpisem wydanie towarów. Potwierdzenie odbioru towaru jest dokonywane na kopii dokumentu sprzedaży (faktury), bądź liście przewozowym przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną, która potwierdza czytelnym podpisem (imieniem i nazwiskiem) oraz pieczątką firmową (jeżeli posiada) odbiór dostawy wraz z zapisem „towar otrzymałem” i datą. Przyjmuje się, że każda osoba czynna w lokalu Klienta jest osobą upoważnioną do obioru Towaru. 

 

 1. W przypadku stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia towaru lub niezgodności towaru z zamówieniem, Klient uprawniony jest do wymiany towaru lub złożenia reklamacji. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty wartości całego zamówienia.
 2. W sytuacji nieuzasadnionej odmowy przyjęcia zamówionego towaru, Klient będzie obciążony kosztami transportu. Klient jest zobowiązany do pokrycia wszelkich szkód związanych z bezpodstawną odmową przyjęcia zamówionego towaru. 
 3. W przypadku wysyłki za pobraniem DG GROUPzastrzega sobie prawo do obciążenia klienta za koszty wysyłki zamówienia, które nie zostało przez klienta podjęte nie zależnie od wysokości zamówienia oraz obciążenia za koszty wysyłki w przypadku ponownego wysłania nie podjętej uprzednio paczki. 
 4. Za datę dokonania płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego DG GROUP, datę podjęcia przesyłki pobraniowej
 5. DG GROUPzastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości korzystania Web-orderingu przez klienta lub do odstąpienia od realizacji zamówienia przy poinformowaniu o tym klienta w szczególności, gdy zamówienie zostało złożone:
 6. a)    z podejrzeniem korzystania z konta klienta przez osoby trzecie lub osoby nieuprawnione
 7. b)   z zamiarem nie uregulowania należności za zamówiony towar
 8. c)   przez Klienta do którego zachodzi podejrzenia o niewypłacalność
 9. d)   przez Klienta nie regulującego należności w terminie płatności za dotychczas zamówiony towar
 10. e)   z naruszeniem Regulaminu
 11.  f)    przez Klienta wobec którego złożono wniosek o upadłość, wszczęcie postępowania naprawczego, otwarto likwidację, Klient zawiesił lub    zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, dla Klienta ustanowiony został kurator lub Klient został wykreślony z właściwego rejstru.