• Regulations

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.zanzaraeyewear.com

 

 • 1. Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

DG GROUP – DG GROUP DARIUSZ GRZELAK z punktem sprzedaży w Ząbkach przy ul. Gajowa 1A, 05-091 Ząbki ,z nr NIP: PL 125-003-78-49, reprezentowana przez Dariusza Grzelaka

Strona – serwis internetowy pod adresem www.zanzaraeyewear.com

Sklep Internetowy – prowadzony przez DG GROUP serwis sprzedaży online, dostępny dla Klientów biznesowych, w ramach którego Klient ma możliwość nabywania Towarów. Sklep Internetowy dostępny jest pod adresem www.zanzaraeyewear.com

Klient – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, dokonujący zakupów na cele związane z działalnością gospodarczą, zarejestrowany jako klient DG GROUP, nie będący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego;

Konto Klienta – zbiór usług i funkcji dostępnych dla Klienta po zarejestrowaniu się i po zalogowaniu do Sklepu oraz zbiór danych i ustawień Klienta związanych z korzystaniem ze Sklepu.

Towar – produkt oferowany Klientowi przez firmę DG GROUP za pośrednictwem Sklepu Internetowego

Zamówienie – przesłanie przez Klienta do Sklepu Internetowego należycie wypełnionego formularza zamówienia dostępnego na Stronie, wskazującego m.in. dane Klienta oraz Towar, który Klient zamierza nabyć w Sklepie;

Transakcja – dokonanie przez Klienta zakupu Towaru ze Sklepu Internetowego zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, na podstawie złożonego Zamówienia;

Płatność – świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu Transakcji;

Regulamin – niniejszy regulamin.

 

 • 2. Postanowienia Ogólne

 

 1. DG GROUPświadczy usługi w ramach tzw. Web-orderingu zgodnie z Regulaminem. DG GROUP świadczy usługi w ramach Web-orderingu wyłącznie Klientom.
 2. Klienci mogą korzystać z Web-orderingu wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Regulamin dostępny jest na stronie www.zanzaraeyewear.com Warunkiem korzystania z Web-orderingu jest akceptacja Regulaminu.

 1. Klienci nie mogą dostarczać w ramach Web-orderingu treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, w szczególności nie mogą umieszczać treści naruszających prawa osób trzecich, w tym ich praw autorskich i dobra osobiste.
 2. Klient powinien niezwłocznie pisemnie zawiadomić DG GROUPo zmianie adresu, a także o zakończeniu lub zaprzestaniu działalności gospodarczej, oraz wszelkich innych istotnych zmianach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 3. Web-ordering oferuje Klientom możliwość przeglądania Towarów, nabywania Towarów, dostawy Towarów oraz inne funkcjonalności opisane poniżej w Regulaminie.
 4. Zdjęcia Towarów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami dostarczane są przez producentów, dystrybutorów lub pochodzą od podmiotów trzecich. Towar w rzeczywistości może się różnić: kolorem, odcieniem.
 5. DG GROUPdołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych w ramach Web-orderingu oraz zapewni, by Sklep internetowy działał w sposób ciągły i poprawny.

 

 • 3. Rejestracja i logowanie

 

 1. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym jest dokonanie rejestracji.
 2. W celu dokonania rejestracji należy na Stronie www.zanzaraeyewear.com wypełnić „formularz rejestracyjny” podając następujące dane: adres e-mail, hasło, nazwę, ulicę, miasto, kraj, NIP i telefon. W przypadku Klientów jeszcze niewspółpracujących z DG GROUP. Klient obowiązany jest przesłać przez formularz rejestracyjny lub na adres e-mail: biuro@dg-group.pl skan dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej.
 3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez DG GROUPdanych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym, oraz spełnienie warunków, o których mowa w ust 2.
 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy zakończyć proces rejestracji poprzez wysłanie wypełnionego formularza.
 5. Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 4, DG GROUPprześle na adres email podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość zawierającą informację o aktywacji konta.
 6. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu email, jako loginu oraz hasła.
 7. Klient obowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 8. DG GROUPzastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Klienta, który w sposób rażący lub uporczywy:

- dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Sklepu Internetowego,

- działa na szkodę DG GROUP, podejmując działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem,

- uchyla się od odbioru Zamówienia lub od dokonania płatności za Zamówienie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

- zalega z płatnością za poprzednie zamówienia

 1. W przypadku, podejmowania przez Klienta działań, które nie są sprzeczne z Regulaminem, a zostaną przez DG GROUPuznane za niepożądane, DG GROUP zawiadomi o tym fakcie Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej,  z żądaniem natychmiastowego zaprzestania podejmowania tych działań. Bezskuteczność wezwania upoważnia DG GROUP do zablokowania Konta Klienta.
 2. Konto Klienta może zostać odblokowane przez DG GROUP, na podstawie przesłanych przez Klienta wyjaśnień, jeżeli zostaną one uznane przez DG GROUPza wystarczające. Wyjaśnienia należy kierować drogą elektroniczną na adres: biuro@dg-group.pl
 3.  Zaprzestanie świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Klienta nie ma wpływu na wykonanie umów zawartych przed zablokowaniem Konta Klienta.

 

 

 

 

 • 4. Składanie zamówień

 

 1. Sklep internetowy jest czynny całą dobę. Klient po zalogowaniu się, składa Zamówienie, wskazując na Stronie produktowej Towar, którym jest zainteresowany i jego ilość oraz przez umieszczenie go w koszu zakupowym i potwierdzenie zamówienia.
 2. Klient składając Zamówienie składa ofertę nabycia wybranych Towarów po Cenach określonych w Zamówieniu oraz zobowiązuje się do odbioru Towarów i zapłaty wartości zamówienia.
 3. Akceptacja oferty Klienta następuje poprzez wysłanie przez DG GROUPe-maila do Klienta potwierdzającego rozpoczęcie realizacji Zamówienia.
 4. DG GROUPzastrzega sobie możliwość odstąpienia od Zamówienia, którego realizacja została rozpoczęta, jeżeli realizacja Zamówienia okaże się niemożliwa (np. zamówiony Towar był uszkodzony lub wystąpiła rozbieżność pomiędzy stanem magazynowym a komputerową bazą danych magazynu). DG GROUP niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta e-mailem lub telefonicznie.
 5. Towar oferowany w Sklepie Internetowym jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych, wprowadzony na polski rynek zgodnie z przepisami prawa. Firma dokłada najwyższej staranności, aby oferowane przez nią Towary spełniały wysokie wymogi jakościowe i standardy przyjęte przez DG GROUPwe wszelkich formach sprzedaży.
 6. Wyjaśnianie wątpliwości i nieprawidłowości związanych ze złożonymi Zamówieniami lub wykonywaniem Transakcji możliwe jest od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach 8:00-17:00 pod numerem telefonu +48 22 781 62 11 lub +48 660 001 441 lub pod adresem email: biuro@dg-group.pl
 7. Firma informuje, że szczegóły wyglądu zewnętrznego Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym (w szczególności kolory i odcienie) widoczne na urządzeniach Klienta (monitor, wyświetlacz) lub na wykonanych przez Klienta wydrukach mogą różnić się od rzeczywistych, w zależności od indywidualnych właściwości i ustawień tych urządzeń. DG GROUPdołoży wszelkich starań, aby opisy Towarów odpowiadały rzeczywistości oraz żeby w ramach Web-orderingu wyświetlane były tylko Towary dostępne w sprzedaży.
 8. Opisy Towarów, ceny oraz wszelkie inne informacje umieszczone na Stronie nie stanowią oferty DG GROUPw rozumieniu kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do złożenia oferty przez Klienta. Ofertę Klienta stanowi Zamówienie.
 9. Klient składający zamówienie zobowiązuje się do zapłaty ceny za towar w wysokości i w terminie oznaczonym w zamówieniu oraz upoważnia firmę DG GROUPdo obciążenia klienta fakturą VAT bez konieczności podpisu przez klienta.
 10. Miejscem zawarcia umowy sprzedaży są Ząbki.

 

 

 • 5. Ceny towarów

 

 1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie www.zanzaraeyewear.com i oferuje Towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny Towarów zamieszczone są przy oferowanym Towarze. Ceny nie zawierają podatku VAT i podawane są w złotych polskich lub dla klientów nie będących polskimi podatnikami w walucie Euro. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną Towaru jest jego cena podana na Stronie w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 4. DG GROUPzastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Zastrzeżenie to nie dotyczy potwierdzonych zamówień.

 

 • 6. Formy płatności i dostawy

 

 1. Zapłaty za Zamówienie można dokonać w zależności od wielkości jednorazowego Zamówienia:
 2. Zamówienie o wartości do 500,- zł. netto – wysyłka tylko za pobraniem lub przedpłata, plus koszty transportu 14 ,- zł +VAT;
 3. Zamówienie o wartości powyżej 501,- zł. netto – przelew bankowy, bez kosztów transportu.
 4. Po dokonaniu Zamówienia Towaru, o wartości jak w ust 1 ppkt b) Klient zobowiązany jest dokonać płatności w terminie wskazanym na fakturze - 30 dni.
 5. Zwłoka w Płatności w stosunku do terminów jak w ust 2, skutkować będzie wszczęciem postępowania windykacyjnego
 6. DG GROUPzastrzega sobie prawo do zlecenia działań windykacyjnych wybranej przez siebie firmie, która na rzecz wierzyciela podejmie działania zmierzające do odzyskania należności.

 

 • 7. Realizacja zamówień

 

 1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych Towarów do Klienta.
 2. Klient określa miejsce dostawy w formularzu Zamówienia.
 3. Zamówienia będą realizowane w terminie 1- 4 dni roboczych od daty zaakceptowania Zamówienia. Dostawy Zamówień realizowane będą w dni robocze, rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 4. Dostawa realizowana jest na terenie Polski przez firmę kurierską GLS/DHL oraz przez Pocztę Polską.
 5. DG GROUPdostarcza Towary Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci faktury VAT.
 6. Po wydaniu Towarów przez firmę realizująca dostawę Klient powinien sprawdzić, czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w transporcie oraz czy wydany Towar jest zgodny z Zamówieniem. 
 7. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń klient lub osoba upoważniona potwierdza własnoręcznym podpisem wydanie towarów. Potwierdzenie odbioru towaru jest dokonywane na kopii dokumentu sprzedaży (faktury), bądź liście przewozowym przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną, która potwierdza czytelnym podpisem (imieniem i nazwiskiem) oraz pieczątką firmową (jeżeli posiada) odbiór dostawy wraz z zapisem „towar otrzymałem” i datą. Przyjmuje się, że każda osoba czynna w lokalu Klienta jest osobą upoważnioną do obioru Towaru. 

 

 1. W przypadku stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia towaru lub niezgodności towaru z zamówieniem, Klient uprawniony jest do wymiany towaru lub złożenia reklamacji. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty wartości całego zamówienia.
 2. W sytuacji nieuzasadnionej odmowy przyjęcia zamówionego towaru, Klient będzie obciążony kosztami transportu. Klient jest zobowiązany do pokrycia wszelkich szkód związanych z bezpodstawną odmową przyjęcia zamówionego towaru. 
 3. W przypadku wysyłki za pobraniem DG GROUPzastrzega sobie prawo do obciążenia klienta za koszty wysyłki zamówienia, które nie zostało przez klienta podjęte nie zależnie od wysokości zamówienia oraz obciążenia za koszty wysyłki w przypadku ponownego wysłania nie podjętej uprzednio paczki. 
 4. Za datę dokonania płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego DG GROUP, datę podjęcia przesyłki pobraniowej
 5. DG GROUPzastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości korzystania Web-orderingu przez klienta lub do odstąpienia od realizacji zamówienia przy poinformowaniu o tym klienta w szczególności, gdy zamówienie zostało złożone:
 6. a)    z podejrzeniem korzystania z konta klienta przez osoby trzecie lub osoby nieuprawnione
 7. b)   z zamiarem nie uregulowania należności za zamówiony towar
 8. c)   przez Klienta do którego zachodzi podejrzenia o niewypłacalność
 9. d)   przez Klienta nie regulującego należności w terminie płatności za dotychczas zamówiony towar
 10. e)   z naruszeniem Regulaminu
 11.  f)    przez Klienta wobec którego złożono wniosek o upadłość, wszczęcie postępowania naprawczego, otwarto likwidację, Klient zawiesił lub    zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, dla Klienta ustanowiony został kurator lub Klient został wykreślony z właściwego rejstru.

 

 • 8. Wymiana, zwrot towaru, reklamacja
 1. ZWROT

 

 1. Klient ma prawo odstąpić od dokonanej Transakcji, poprzez złożenie w terminie 10 dni od daty doręczenia Towaru stosownego oświadczenie na formularzu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być wysłane na adres:

DG GROUP DARIUSZ GRZELAK, ul. Gajowa 1A, 05-091 Ząbki, z dopiskiem “ZWROT”

 1. Zwrot Towaru odbywa się na koszt i ryzyko Klienta. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. Zwrotom podlegają Towary spełniające łącznie poniższe warunki:
 3. zwracany towar nie był używany;
 4. zwracany towar zapakowany jest w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu  i zawiera wszystkie metki i oznakowania;
 5. Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od Transakcji następuje w terminie 14 dni od daty doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu.

 

 1. WYMIANA
 2. Klient ma prawo dokonania wymiany zakupionego Towaru w terminie 14 dni od daty doręczenia Towaru.
 3. Celem dokonania wymiany Towaru Klient winien za pośrednictwem Sklepu Internetowego dokonać zamówienia Towaru na wymianę, w komentarzu zamówienia wpisując informację "TOWAR NA WYMIANĘ". Po dokonaniu Zamówienia Klient obowiązany jest, w terminie jak w pkt 1, odesłać Towar na adres:

DG GROUP DARIUSZ GRZELAK, ul. Gajowa 1A, 05-091 Ząbki z dopiskiem “WYMIANA” wraz z oświadczeniem na formularzu.

 1. Wymianie podlegają Towary spełniające łącznie poniższe warunki:
 2. zwracany towar nie był używany;
 3. zwracany towar zapakowany jest w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu i          zawiera wszystkie metki i oznakowania;
 4. Jeżeli Towar odesłany w ramach wymiany spełnia warunki jak w ust 3., dostawa Towaru zamówionego w ramach wymiany zostanie zrealizowana w terminach jak w § 4.
 5. W przypadku, gdy Towar nie będzie spełniał warunków jak w ust 3, Towar zamówiony na wymianę nie zostanie wysłany do Klienta, zaś towar przysłany przez Klienta na wymianę zostanie odesłany do Klienta na jego koszt i ryzyko.

 

III. Reklamacja

 

 1. Reklamacje należy składać na adres DG GROUPDARIUSZ GRZELAK, ul. Gajowa 1A, 05-091 Ząbki z dopiskiem „REKLAMACJA”.
 2. Składając reklamację należy dostarczyć do DG GROUPreklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i opisem, czego reklamacja dotyczy.
 3. DG GROUProzpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania dokumentu reklamacji wraz z reklamowanym Towarem.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta DG GROUPnaprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

 

 • 10. Dane osobowe

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest DG GROUPDARIUSZ GRZELAK z siedzibą w Ząbkach 05-091, przy ul. Gajowej 1A, z nr REGON: 010370887 oraz nr NIP: 125-003-78-49
 2. Państwa dane będą przetwarzane przed DG GROUPw celu:
 3. a)   wykonywania poleceń służbowych przez pracowników firmy DG GROUP
 4. b)   marketingu własnych produktów lub usług w celu przedstawienia odpowiedniej oferty, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych         w tym celu. Uzasadnionym interesem jest prowadzenie przez DG         GROUP marketingu bezpośredniego swoich produktów. W tym celu      przetwarzane będą dane w zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe oraz           historia sprzedażowa.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy sprzedażowej i działań z tym związanych.
 6. Przysługuje Państwu prawo do:
 7. a)    dostępu do treści swoich danych, żądania od Administratora ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych;
 8. b)    cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 9. c)     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przed  DG GROUP
 10. d)    wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
 11. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i f) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 12. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania umowy sprzedaży oraz do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń
 13. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
 14. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w sprawie skorzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, sprzeciwu, przekazywania danych poza obszar EOD, można kontaktować się z Administratorem danych osobowych:
 15. a)    pisemnie, na adres ul. Gajowa 1A, 05-091 Ząbki
 16. b)    za pośrednictwem adresu e-mailowego: biuro@dg-group.pl
 17. Dane Klienta, który założył konto na Stronie lub złożył Zamówienie przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla utrzymania konta lub wykonania Transakcji, zgodnie z art. 18 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.).
 18. Klienci, który dokonali rejestracji jednocześnie wyrażają zgodę na otrzymywanie bieżących informacji handlowych dotyczących promocji i aktualności w ofercie firmy.
 • 11. Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego
 2. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez DG GROUPw Sklepie Internetowym są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 3. Prawa do zawartości strony internetowej Web-orderingu, w tym do układu graficznego strony, zdjęć, znaków towarowych, loga i innych treści i elementów, przysługują DG GROUPlub podmiotom współpracującym z DG GROUP.
 4. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub inne korzystanie ze strony internetowej www.zanzaraeyewear.com lub jej części bez zgody DG GROUP
 5. Umowa zawarta między Klientem a DG GROUPoraz ewentualne spory wynikłe ze stosunku prawnego między tymi podmiotami podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji sądów polskich. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedzimy firmy DG GROUP

 

 • 12. Zmiana regulaminu

 

 1. DG GROUPma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdej chwili, ze skutkiem na przyszłość. Informacje o zmianie Regulaminu będą wysłane na adres email, podany przy logowaniu.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie od daty wskazanej w informacji o zmianie Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw Klienta wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.